ການພັດທະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

Date: 2016-12-05 21:57:56

ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ສຸ່ມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນໃຫ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ. ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວລາວແມ່ນມີຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ມີທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປູສະນີຍະສະຖານ ແລະ ທັງເປັນມໍລະດົກໂລກ.

ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໜື່ງໃນແປດແຜນບຸລິມະສິດ ຂອງຂະແໜງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020. ໃນແຜນແມ່ບົດໄດ້ກໍານົດຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນທີ່ເປັນບັນຫາແຫ່ງຊາດ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດທິດທາງ ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ, ທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອປະຕິບັດເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງແຜນແມ່ບົດນີ້.

ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນສປປລາວລັດຖະບານໄດ້ຖືເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫນຶ່ງໃນ 11 ແຜນງານບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວປະກອບສ່ວນປະມານ 7% - 9% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງປະເທດ.ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ວາງແນວທາງນະໂຍບາຍເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໂດຍຖືເອົາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກຳນົດແນວທາງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວບົນພື້ນຖານແນວຄວາມຄິດທີ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນເປັນເຈົ້າຂອງຊັບພະຍາກອນແລະເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຽດໂດຍກົງຈາກການທ່ອງທ່ຽວ,ເປັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ນຳເອົາຊັບພະຍາກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີລວມທັງວິຖີຊີວິດແລະວິທີການຜະລິດມານຳໃຊ້ເປັນແຫລ່ງທຶນຫລືປັດໃຈໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເໝາະສົມ,ເປັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການປະເມີນຜົນເພື່ອນຳໄປສູ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຍືນຍົງສືບທອດໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫລັງແລະສ້າງປະໂຫຽດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນການຮອງຮັບຂອງທ້ອງຖິ່ນ.Posted by: administrative

[ back ]

Staff Log in: