ຈັດຈ້າງພະນັກງານບັນຊີ

Date: 2015-11-15 22:15:24

1.  ພະນັກງານບັນຊີ

ກ. ມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂ

-   ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 28-45ປີ;

-   ຈົບການສຶກສາບັນຊີ-ການເງິນ, ລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ;

-   ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງດ້ານບັນຊີ-ການເງິນ, ລະບົບໃບບິນ ແລະ ລະບົບບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ 5 ປີຂຶ້ນໄປ; ຖ້າມີປະສົບການດ້ານບັນຊີງົບປະມານຂອງລັດ, ບັນຊີວິສາຫະກິດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ;

-   ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງບົດລາຍງານດ້ານການເງິນ ຕາມຮູບແບບລາຍງານງົບປະມານຂອງລັດ, ບັນຊີຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຂອງສາກົນ;

-   ສາມາດນໍາໃຊ້ Computer Microsoft Office ແລະ Internet;

-   ສາມາດເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ພາສາອັງກິດໃນລະດັບກາງຂຶ້ນໄປ;

-   ມີຄວາມດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນ, ບຸກຄະລິກລັກສະນະ, ອຸປະນິໃສ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ.

 

ຂ. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

-   ຈົດກ່າຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີປະຈໍາວັນ;

-   ຕິດຕາມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງບັນຊີ ແລະ ຄັງເງິນສົດປະຈໍາວັນ;

-   ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານປະຈໍາເດືອນ, ງວດ, 06ເດືອນ, ປີ;

-   ສ້າງບົດລາຍງານການເງິນ (ຮູບແບບລາຍງານງົບປະມານຂອງລັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ຂອງສາກົນ) ປະຈໍາເດືອນ, ງວດ, 06ເດືອນ, ປີ;

1

 

-   ຂຽນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ;

-   ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຕາມການຊີ້ນໍາຂອງກອງເລຂາ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ).

 

ຄ. ຮູບການ ແລະ ໄລຍະເວລາການຈ້າງງານ.

-   ບັນຈຸເປັນພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ;

-   ສັນຍາວ່າຈ້າງໄລຍະເວລາ 01ປີ, ພາຍຫຼັງໄລຍະທົດລອງງານ 03ເດືອນ.

 

 

 

§  ຖ້າພາກສ່ວນໃດມີຄວາມສົນໃຈສາມາດສົ່ງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາທີ່

E-mail: chan4786@hotmail.com

ຫຼືຕິດຕໍ່ສະໜັກດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ທີ່:       

ຫ້ອງການ ກອງທຶນສົ່ງເສີ່ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງ

ຖະໜົນໜອງບອນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ: 030 540 0786

ໂທລະສານ: 021 – 410 005  

 Posted by: planning

[ back ]

Staff Log in: