ເຊີນຫ້າງຮ້ານເຂົ້າຮ່ວມປະມູນການຈັດຊື້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ້

Date: 2014-12-09 01:39:00

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ກອງທຶນສົ່ງເສີ່ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງ

 

ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມີຄວາມຕ້ອງການຈັດຊື້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການຝຶກອົບຮົມດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ (ຄອມພິວເຕີ້) ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ), ຂະແໜງການສົ່ງເສີມ ວນກ ແລະ ນັກສຶກສາ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດປະສົງສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງ ວນກ ແລະ ຂະແໜງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງເສີມ ວນກ ທີ່ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ (ຄອມພິວເຕີ້)  ເພື່ອການກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ເຊິ່ງລາຍການຈັດຊືື, ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການບໍລິການດັ່ງລຸ່ມນິີ້:

ລດ

ລາຍການ/ຫົວໜ່ວຍ/ຈໍານວນ

ມາດຕະຖານສິນຄ້າ

 

I. ການຈັດຊື້ ແລະ ບໍລິການເບື້ອງຕົ້ນ

1

ຄອມພິວເຕີ້ຕັ້ງໂຕະ

 ຊຸດ

10

Inter core 2 doual 2.8ghz,Ram 4 GB,HDD 420GB sata, DVD rw,Mobitor lcd 17’’,Mouse ketboard

2

ໝໍ້ເກັບໄຟ

 ຊຸດ

10

UPS 1000VA SVC

3

ສາຍຟັງຫູ

 ຊຸດ

10

 

4

ຈັກພິມເອກະສານ

 ຊຸດ

1

Speed 24 ppm,Print on both side

ຈັກພິມເອກະສານ

 ຊຸດ

1

Speed 24 ppm,Print on both side ,Scanner

5

ໂປຼແກມ AntiVirus

ສໍາລັບຄອມພິວເຕີ້ 

ເຄື່ອງ

10

Macafy 2013 , 03 year , 01  ID for 03 computer

6

ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບອິນເຕີເນັດ

ຊຸດ

1

Lan cable Cat5, Rounter 300MB, HUB 16 port 10/100

 
 

II. ການບໍລິການ, ການຮັບປະກັນ ແລະ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ

7

ບໍລິການຕິດຕັ້ງໂປຼແກມພື້ນຖານ: Office ,ໂປຼແກມຕ່າງໆ ຕະຫຼອດເຖິງຕິດຕັ້ງລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ 20 ຊຸດ

8

ການຮັບປະກັນຫຼັງການຂາຍ 1 ປີ.

9

ການບໍລິການກວດສະພາບອຸປະກອນຫຼັງການຂາຍ 02 ຄັ້ງພາຍໃນ 01 ປີ.

           

 

Ø  ການເອກະສານມີ:

-       ສໍາເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ

-       ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ

-       ໃບສະເໜີລາຄາລວມມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້: ປະເພດສິນຄ້າ, ຍີ່ຫຍໍ້, ມາດຕະຖານ, ລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າສິນຄ້າລວມ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ລວມອາກອນ.

-       ການສະເໜີລາຄາແມ່ນຕ້ອງລວມມູນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທັງໝົດຕາມເງື່ອນໄຂການຈັດຊື້ຂອງເອກະສານສະບັບນີ້.

-       ເອກະສານສະເໜີລາຄາຕ້ອງແມ່ນຮູບແບບປິດຊ່ອງ ແລະ ໄລຍະເວລາສົ່ງເອກະສານສະເໜີລາຄາບໍ່ກາຍວັນທີ 8-19 ທັນວາ 2014.

Ø  ເງື່ອນໄຂການຈັດຊື້:

-       ການສະເໜີລາຄາສິນຄ້າອີງຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ;

-       ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ວັນເຊັນສັນຍາຈັດຊື້ເປັນຕົ້ນໄປ;

-       ການບໍລິການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທັງໝົດສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະການພາຍຫຼັງການຈັດສົ່ງເຖິງສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ;

-       ການມອບຮັບສິນຄ້າຈະສິ້ນສຸດພາຍຫຼັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດສໍາເລັດ.

ຖ້າຜູ້ສະໜອງ ແລະ ພາກທຸລະກິດຫ້າງຮ້ານໃດມີຄວາມສົນໃຈສາມາດສົ່ງເອກະສານສະເໜີລາຄາມາທີ່:

ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ກອງທຶນສົ່ງເສີ່ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງ

ຖະໜົນໜອງບອນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ: 021-414 064-356 / ໂທລະສານ: 021-410 005

 

 

 Posted by: promotion

[ back ]

Staff Log in: