ການອອກແຮງງານລວມໝູ່ ຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ກສວ

Date: 2014-09-23 03:19:47

ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2014, ທີ່ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ມີການອອກແຮງງານລວມໝູ່ ຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ກສວ ຢ່າງຫ້າວຫັນ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງອ້າຍນ້ອງຊາວໜຸ່ມ ກສວ.Posted by: promotion

[ back ]

Staff Log in: