ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກົມສົ່ງເສີມ ວນກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ມີຄວາ

Date: 2014-08-10 22:06:05

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກົມສົ່ງເສີມ ວນກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ 1 ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນີ້: I. ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ 1 ຕໍາແໜ່ງ ເງື່ອນໄຂ: 1. ເພດຍິງ ຫຼື ເພດຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 20 – 28 ປີ; 2. ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ (ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ບໍລິຫານຫ້ອງການ) 3. ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງຄ່ຽວໃນໜ້າທີວຽກງານ; 4. ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ Computer Microsoft office, internet; 5. ສາມາດເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ພາສາອັງກິດພໍສົມຄວນ; 6. ມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ; 7. ເງິນເດືອນດີເອກະພາບນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງ. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ພົວພັນ: ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານຝາຍ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ, ຕູ້ ປນ:474, ເບີໂທລະສັບ:(856-021) 414064 ຕໍ່ 211 ຫຼື 356, 02054172151, 020 55622629 Website: www.smepdo.org ປິດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ (8) 2014.Posted by: promotion

[ back ]

Staff Log in: