ນິຍາມກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຊຶ່ງຂຽນຫຍໍ້ວ່າ ”ວນກ” ແມ່ນບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ເປັນເອກະລາດ ຊື່ງໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໜາຍຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, ໂດຍຈັດແບ່ງຂະໜາດ ຕາມມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ມີຈຳນວນແຮງງານສະເລ່ຍແຕ່ລະປີ ບໍ່ເກີນ 19 ຄົນ ຫຼື ມີມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດບໍ່ເກີນ ສອງຮ້ອຍຫ້າສີບລ້ານກີບ ຫຼື ມີຍອດລາຍຮັບທຸລະກິດຕໍ່ປີ ບໍ່ເກີນ ສີ່ຮ້ອຍລ້ານກີບ.

 

Small Enterprise Definition

 

ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີຈຳນວນແຮງງານສະເລ່ຍແຕ່ລະປີ ບໍ່ເກີນ 99 ຄົນ ຫຼື ມີມູນຄ່າຊັບສິນທັງໜົດບໍ່ເກີນ ໜຶ່ງພັນສອງຮ້ອຍລ້ານກີບ ຫຼື ມີຍອດລາຍຮັບທຸລະກິດຕໍ່ປີ ບໍ່ເກີນ ໜຶ່ງພັນລ້ານກີບ.

 

Medium Enterprise Definition

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມາດຕາ 2, ດຳລັດ 42/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ວັນທີ 20/4/2004


Staff Log in: