ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ແຜນທີ່

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ແຜນທີ່ ຂອງຫ້ອງການ ຫສວ

Map

 

SMEPDO Logo

 

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ,
ຖະໜົນໜອງບອນ, ຕູ້ໄປສະນີ 4708,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856 - 21) 414064, ແຟັກ: (+856 - 21) 263590.
E-mail: info@smepdo.org
Website: http://www.smepdo.orgStaff Log in: