ຍຸດທະສາດພັດທະນາ ວນກ

ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນທິດຊີ້ນຳໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ 8 ຂອງພັກ ແລະດຳລັດເລກທີ 42/ນຍ, ເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານ ແລະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ສາມາດເລືອກ ເຟັນວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ວນກ, ເພື່ອກຳນົດວິທີ່ການ ແລະແຜນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃນການສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາ ວນກ ໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ.

SME Development StrategyStaff Log in: