ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ໝວດທີ 5: ລະບົບການຈັດຕັ້ງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ

 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ເພີ່ມເຕິີມ ກະລຸດາວໂຫຼດ

 Staff Log in: