ສານຈາກ ທ່ານ ສົມດີ ອິນມີໄຊ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫສວ

Mr. Somdy Inmixai, Director General of SMEPDO

ສານຈາກ ທ່ານ ສົມດີ ອິນມີໄຊ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ມີໂອກາດນຳສະເໜີຜົນງານການພັດທະນາ, ປັບ ປຸງ ແລະ ດັດແກ້ເວບໄຊທາງການຂອງ ຫສວ, ຊຶ່ງສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບອີເລັກໂຕຣນິກ. ເວບໄຊດັ່ງກ່າວຈະເປັນຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດທີ່ວາງອອກ, ໂດຍສະເພາະດຳລັດເລກທີ 42/ຫນຍ ລົງວັນທີ 20/ 04 ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2010.
ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດທະກິດ-ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຍົກສູງຊິວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ສ້າງປະຖົມປັດໃຈໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ: ເວບໄຊທາງການຂອງ ຫສວ ນີ້ຈະຊ່ວຍບັນດາທ່ານໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຖ້າມີຄໍາຄິດເຫັນໃດທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ດັດແກ້ເວບໄຊໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນໄປ, ກໍ່ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ພະນັກງານວິຊາການດັ່ງທີ່ມີລາຍລະອຽດລະບຸໄວ້ໃນເວບໄຊ.Staff Log in: