ສານຈາກ ທ່ານ ດຣ ນາມ ວິຍະເກດ

ທ່ານ ດຣ ນາມ ວິຍະເກດ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ, ປະທ່ານຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາ ວນກ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີເວບໄຊທາງການຂອງຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ຫຼື”ຫສວ” ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ່ບັນທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງໃນທົ່ວປະເທດ.
ເວບໄຊດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນຖານຂໍ້ມູນເພື່ອການສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະວິເຄາະເງື່ອນໄຂ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ສະພາບການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ການລົງທຶນ ແລະດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມທັງເປັນເອກະສານໃນຮູບແບບອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ສາມາດບັນທຶກເພື່ອນຳ ມາກຳນົດແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງທີ່ໄດ້ວ່າງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຜູ້ນຳໃຊ້ເວບໄຊນີ້ຈະສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຕ້ອງການ ແລະແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໝາດ ນ້ອຍ ແລະກາງ.Staff Log in: