ຄວາມເປັນມາ

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຫສວ) ສ້າງຕັ້ງຂື້ນພາຍໃຕ້ ດຳລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 42/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2004 ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດ້ນອຍ ແລະ ກາງ. ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຕັ້ງ ຫສວ ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກຈາກນີ້ ຫສວ ຍັງມີໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ.

    ພາຍໃຕ້ດຳລັດເລກທີ 42/ນຍ ດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກການສ້າງຕັ້ງ ຫສວ ແລ້ວ, ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ ກໍ່ໄດ້ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 23/ນຍ, ລົງວັນທີ 8 ມີນາ 2005. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໂດຍກົງແກ່ລັດຖະບານ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 26 ທ່ານ, ມາຈາກພາກລັດ 11 ທ່ານ ແລະ ພາກທຸລະກິດ 15 ທ່ານ ແລະ ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

    ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຄະນະປະຈຳຫ້ອງການ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ ກໍ່ຍັງໄດ້ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ເພື່ອເຮັດ ໜ້າທີ່ຊີ້ນຳ/ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການປະຈຳດັ່ງກ່າວມີທັງ ໝົດ 9 ທ່ານ ຊື່ງຖຶກຄັດເລຶອກມາຈາກ ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ.

    ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສາມັນຄັ້ງທີ I ຂອງຕົນຂື້ນ ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2005 (ເບິ່ງບັດບັນທຶກກອງປະຊຸມ) ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຂື້ນໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2005 (ເບິ່ງບົດບັນ ທຶກກອງປະຊຸມ)

    ກອງ​ປະຊຸມ​ສາມັນຄັ້ງທີ I ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ເມສາ 2005 ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ ແລະ ວຽກ​ງານ​ຈຳນວນ​ໜື່ງດັ່ງ​ນີ້:

  • ລະບຽບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ.
  • ຄັດ​ເລຶອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ​ກຳມະການ​ປະຈຳ​ຫ້ອງການ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ
  • ຂໍ້​ກຳນົດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຫ້ອງການ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນ

    ກອງ​ປະຊຸມ​ວິ​ສາມັນ ທີ່​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ກໍ​ລະ​ກົດ 05 ໄດ້​ພິຈາລະນາວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

  • ແຜນ​ປະຕິບັດ​ງານ ຂອງ ຫສວ ປະຈຳ​ປີ 2005 – 2006
  • ຮ່າງ​ກົດ​ລະບຽບ​ພາຍ​ໃນ ຂອງ ຫສວ
  • ການຈັດຕັ້ງກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ
  • ກາ​ໝາຍ (Logo) ຂອງ ຫສວ

    ໃນ ​ວັນ​ທີ 17 ສິງຫາ 2005, ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ​ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ປະທານ​ຄະ ນະ​ກຳມະການ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ ໄດ້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຂໍ້​ກຳນົດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຫ້ອງການ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ

    ໃນ ​ວັນ​ທີ 22 ສິງຫາ 2005, ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ​ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ປະທານ​ຄະ ນະ​ກຳມະການ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ ໄດ້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ 11 ຄົນ ໄປ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ ງານ​ຢູ່ ຫສວ.

    ໄດ້​ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ສົມ​ດີ ອິນ​ມີ​ໄຊ, ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວນກ ຕາມ ດຳລັດ​ຂອງ​ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ​ເລກທີ 141/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 2 ມິຖຸນາ

    ທີ່​ຕັ້ງ ຂອງ ຫສວ ຖະໜົນ​ໜອງ​ບອນ, ບ້າ​ນຝາຍ, ເມຶ​ອງ ໄຊ​ເຊດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ຕິດ​ກັບ​ກະຊວງ​ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.Staff Log in: